Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji w formie elektronicznej z ZUE S.A.
Na podstawie art 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ZUE S.A. jako administrator Pani/Pana danych osobowych podaje następujące informacje:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUE S.A.adres do korespondencji: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, e-mail:  zue@zue.krakow.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Joanną Nowak - Inspektorem Ochrony Danych w ZUE S.A., za pośrednictwem 
  • poczty tradycyjnej – na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub
  • poczty elektronicznej - e-mail: dane.osobowe@zue.krakow.pl
 3. Kategorie przetwarzanych danych. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to adres email oraz inne dane zawarte w prowadzonej między nami korespondencji.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • prowadzenia korespondencji w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZUE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt i utrzymywanie relacji z klientami;
  • archiwizacji materiałów wytworzonych przez ZUE S.A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZUE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami;
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami  to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ZUE S.A.  (art. 6 ust. 1 lit „f” RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane :
  • podmiotom współpracującym z ZUE S.A. na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi ZUE S.A. współpracuje.
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Konieczność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez ZUE S. A., chyba że wcześniej skutecznie wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub cofnięto zgodę na przetwarzanie danych .
 8. Nie planujemy pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych przekazać do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO;
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  •  dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez ZUE S.A. danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. 
  • Zakres każdego z praw oraz przesłanki umożliwiające korzystanie z nich regulują przepisy RODO. 
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd